• Simple Item 2
  • 1

Actualitzat: 05/05/2024 - Finalització sol·licituds

Els alumnes que hagin abandonat els estudis al centre per renúncia de matrícula o baixa voluntària i sol·licitin reingressar per prosseguir aquests estudis abans que hagin transcorregut dos cursos acadèmics han de ser readmesos sense més requisits, sempre que hi hagi places vacants després de l'admissió dels alumnes que hagin obtingut plaça mitjançant prova d'accés.

La sol·licitud de reingrés als estudis al conservatori es realitza en el mateix període que la inscripció en les proves d'accés.

Resolució del director general de Planificació i Gestió Educatives de 23 de març de 2024 (Annex 1) per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels ensenyaments artístics professionals i elementals de música i dansa dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2024-2025.

Sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds per al proper curs 2024/2025 és del dia 20 de març fins el dia 05 de maig de 2024, ambdós inclosos.

El formulari d'inscripció estarà obert a partir de dia 20 de març.

Els sol·licitants rebran confirmació de la seva inscripció per correu electrònic una vegada enviada la sol·licitud.

Les sol·licituds que afecten alumnes menors d'edat han de ser formulades pels pares, mares o representants legals.

Una vegada transcorregut el termini de dos cursos acadèmics, des de que varen abandonar els estudis, els interessats han de superar novament la prova d'accés.

Admesos definitius trasllats i reingresos

Els admesosos definitus han de formalitzar la matrícula entre el dia 9 i 14 de juliol mitjançant la pàgina web.

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.