• Simple Item 2
  • 1

Els ensenyaments elementals de dansa s'organitzen en les assignatures següents:

  • Dansa Clàssica
  • Dansa Espanyola
  • Música

Assignatures i temps lectius

Assignatures 1r 2n 3r 4t
Dansa Clàssica 3h 4h 6h 6h
Dansa Espanyola 1,5h 2h 2,5h 3h
Música 1h 1h 1h 1h

Nombre d'alumnes per assignatura i curs

La relació numèrica màxima professor / alumnat en les diferents assignatures que configuren els ensenyaments elementals de dansa és d'un professor per cada 20 alumnes.

Mitjançant una resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent, amb prèvia sol·licitud del centre afectat, es pot autoritzar amb caràcter excepcional grups més reduïts.

Promoció

L'alumnat promociona al següent curs quan hagi superat les assignatures cursades o tenen avaluació negativa com a màxim en una assignatura. La recuperació de l'assignatura, excepte quan aquesta correspongui al quart curs, s'ha de realitzar en la classe del curs següent. La qualificació negativa en dues o més assignatures impedeix la promoció d'un alumne al curs següent.

En el cas de quart curs dels ensenyaments elementals de dansa, l'alumne que només suspengui una assignatura ha de repetir únicament l'assignatura pendent. L'alumne que suspengui dos o més assignatures ha de repetir el curs complet.

Límit de permanència

El límit de permanència en una especialitat dels ensenyaments elementals de música és de 5 cursos, sense que, en cap cas, l'alumnat pugui romandre més de dos anys en el mateix curs.

Amb caràcter excepcional, es pot ampliar en un any la permanència en casos de malaltia que incideixi substancialment el desenvolupament dels estudis o altres que mereixin igual consideració.

La Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de la Conselleria d'Educació i Cultura ha d'autoritzar l'ampliació, a sol·licitud de la persona interessada i amb previ informe favorable del centre.

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.