• Simple Item 2
  • 1

Les especialitats corresponents als ensenyaments elementals de música implantades a les Illes Balears són les següents:

CORDA VENT-FUSTA VENT-METALL TECLA
Violí Clarinet Trompeta Clavecí
Viola Fagot Trombó de Vares Piano
Violoncel Flauta Travessera Trompa  
Contrabaix Oboè Tuba  
Guitarra Saxòfon Percussió  
Arpa      

Els ensenyaments elementals de música s'organitzen, per a totes les especialitats, en les assignatures següents:

  • Instrument
  • Classe Col·lectiva
  • Llenguatge Musical
  • Cor

Assignatures i temps lectius

Assignatures 1r Curs 2o Curs 3r Curs 4o Curs
Instrument 1h 1.00 h 1.00 h 1.00 h
Col·lectiva 1.00 h 1.00 h 1.00h 1.00h
Llenguatge Musical 2.00 h 2.00 h 2.00 h 2.00 h
Cor - - 1.00 h 1.00 h

Nombre d'alumnes per assignatura i curs

La relació numèrica màxima professor / alumnat en les diferents assignatures que configuren els ensenyaments elementals de música són les següents:

  • Instrument: classe individual
  • Clase Col·lectiva: s'ha de preveure ràtios adequades a la pràctica docent, depenent de les necessitats de les diferents especialitats
  • Llenguatge Musical: classe de grup màxim de 15 alumnes
  • Cor: classe de grup màxim de 30 alumnes

Promoció

L'alumnat promociona al següent curs quan hagi superat les assignatures cursades o tenen avaluació negativa com a màxim en una assignatura.

La qualificació negativa en dues o més assignatures impedeix la promoció d'un alumne al curs següent. En el supòsit d'assignatures pendents referents a la practica instrumental o vocal, la recuperació de l'assignatura s'ha de fer en la classe del curs següent si aquesta assignatura forma part del currículum. En la resta de casos, l'alumnat ha d'assistir a les classes de l'assignatura no superada en el curs anterior.

En el cas de quart curs dels ensenyaments elementals de música, l'alumne que només suspengui una assignatura ha de repetir únicament l'assignatura pendent. L'alumne que suspengui dos o més assignatures ha de repetir el curs complet.

Límit de permanència

El límit de permanència en una especialitat dels ensenyaments elementals de música és de 5 cursos, sense que, en cap cas, l'alumnat pugui romandre més de dos anys en el mateix curs.

Amb caràcter excepcional, es pot ampliar en un any la permanència en casos de malaltia que incideixi substancialment el desenvolupament dels estudis o altres que mereixin igual consideració.

La Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de la Conselleria d'Educació i Cultura ha d'autoritzar l'ampliació, a sol·licitud de la persona interessada i amb previ informe favorable del centre.

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.