• Simple Item 2
  • 1

Actualitzat: 05/05/2024 - Finalització sol·licituds

Per sol·licitar plaça en el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca mitjançant trasllat d'expedient des d'un altre centre s'haurà de presentar una sol·licitud de plaça, per trasllat d'expedient.

Resolució del director general de Planificació i Gestió Educatives de 23 de març de 2024 (Annex 1) per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels ensenyaments artístics professionals i elementals de música i dansa dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2024-2025.

El termini per a la presentació de sol·licituds per al proper curs 2024/2025 és del dia 20 de març fins el dia 05 de maig de 2024, ambdós inclosos.

El formulari d'inscripció estarà obert a partir de dia 20 de març.

Quan envieu el formulari emplenat rebreu un correu electrònic amb la confirmació de l' inscripció i la informació que pertoqui.

Els casos de trasllat d'expedient d'alumnes que hagin cursat estudis oficials d'ensenyaments elementals o professionals de música o dansa en conservatoris elementals, conservatoris professionals o centres privats autoritzats es resoldran tenint en compte les següents consideracions:

  • Si el trasllat es produeix durant el curs acadèmic els alumnes seran acceptats únicament si, una vegada iniciat el curs, queden o es produeixen vacants en les especialitats i / o cursos corresponents. En el cas que el trasllat es produeixi des d'un conservatori professional de les Illes Balears a un altre, no s'han de tornar a pagar les taxes de matriculació. En cas contrari, l'alumne ha de pagar les taxes corresponents.

  • Si la sol·licitud de trasllat d'expedient es produeix durant el procés d'admissió i matriculació d'alumnes als conservatoris professionals de les Illes Balears per al curs següent, serà acceptada únicament si queden places vacants de l'especialitat corresponent després de l'admissió dels alumnes que hagin obtingut plaça mitjançant proves d'accés i de les sol·licituds de reingrés al centre.

Una vegada transcorregut el termini de dos cursos acadèmics, des de que varen abandonar els estudis, els interessats han de superar novament la prova d'accés.

Admesos definitius trasllats i reingresos

Els admesos definitius han de formalitzar la matrícula entre el dia 9 i 14 de juliol mitjançant la pàgina web.

En aquest lloc web hi ha molta informació. Per favor, feu servir el mòdul de recerca de la dreta i deixa que la pròpia web s'encuidi de mostrar-te el que cerques.